Оглас за посао

Конкурс за доделу награда Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

У наставку можете пронаћи неопходне информације о додели „Наградa Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2021/2022 годину. Рок за подношење пријава је до 1. децембра 2021. године. 

  • Текст конкурса:

На основу члана 6 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22.децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021.године донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ “НАГРАДA МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

  • Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) „Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2021/2022 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских студија факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2021/2022 години финансирају из буџета Републике Србије.

  • Члан 2.

Награда у износу од 30.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

  • Члан 3.

Потребна документација:

1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),

2. Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,

3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,

4. Стручни рад студента, који мора задовољити следеће критеријуме:

- да је израђен самостално (један аутор), за шта је потребно приложити Изјаву о томе да је стручни рад резултат споственог рада (Образац Изјаве преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php) и

- да је приложена препорука професора матичног факултета и компетентног за област на факултету на коме студент студира.

Рад се доставља искључиво на српском језику, у складу са Упутством за припрему рада, које се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Комплетна документација наведена у члану 3 Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

  • Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 1. новембра до 1. децембра 2021. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс за „Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  • Члан 5.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  • Члан 6.

Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја награда уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

  • Члан 7.

На одлуку о додели награда студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.
Оглас истиче: 01.12.2021, Београд