Услови коришћења

Овим Условима коришћења се уређују права и обавезе у вези са коришћењемyoung-proffesionals.com сервиса.

Приступом и коришћењем Сервиса, корисници пристају на Услове коришћења, те на тај начин закључују уговор по приступу са администраторима Сервиса као пружаоцем услуге информационог друштва.

На сваки приступ садржајима Сервиса примењују се ови Услови коришћења.

Сервис није замена за професионалну консултантску услугу или посредовање у запошљавању или било које друге услуге које нису наведене у овим Условима.

Администратори Сервиса имају право, али не и обавезу, да било који садржај, у било ком тренутку уклоне са Сервиса, без обавезе било каквог претходног или накнадног обавештења или образложења.

Интегритет Сервиса

Сервис је намењен Интернет оглашавању потребе за запошљавањем од стране послодаваца и конкурисању на послове од стране кандидата.

Текстови и други уноси које корисници остављају на било ком делу Сервиса (Кутак за младе на пример) морају бити тачни, исправни. За тачност и исправност унетих података, одговара искључиво корисник који је податак унео. Тачност уноса подразумева да долазе из неког компетентног извора и/или личног искуства корисника. Исправност подразумева граматичку и правописну исправност.

Свако коришћење Сервиса у целости или било ког његовог дела које није у складу са Условима коришћења, сматраће се злоупотребом услуга и кршењем Услова коришћења.

Корисник самостално бира лозинку приликом регистрације и искључиво је одговоран за тајност лозинке и коришћење Сервиса путем приступних података. Корисник неће користити туђе приступне податке или давати своје корисничке податке трећем лицу. Корисник може обавестити администраторе Сервиса уколико посумња на неовлашћено коришћење својих приступних података.

Администратори Сервиса ће у свакој појединачној прилици пружити пуну подршку заштити права личности, приватности, својинских права и права интелектуалне својине свим лицима носиоцима тих права или оним лицима чије је право повређено, тако што ће, без одлагања:

  • на образложен захтев, поткрепљен одговарајућом документацијом, уклонити садржај тако да не буде јавно доступан, а садржај сачувати за потребе доказивања,
  • надлежном органу, на захтев доставити, податке о кориснику чији унос крши неко од наведених или других права,

све у складу са прописима Републике Србије.

Опис Сервиса

Сервис је намењен оглашавању потреба за запошљавањем од стране послодаваца и конкурисању на послове од стране кандидата.

Сервис омогућава корисницима Интернет приступ садржају који је настао агрегирањем јавно доступних података, као и садржају постављеном од стране Корисника, искључиво без икакве наплате.

Корисници

Корисницима услуга Сервиса сматрају се како посетиоци, тако и регистровани корисници.

Посетилац је лице које путем Интернета приступи Сервису у смислу ових Услова коришћења, без пријаве или регистрације на Сервис. Посетилац може да се упозна са целокупним садржајем доступним на Сервису, без плаћања било какве накнаде.

Регистровани корисник је правно или физичко лице које се регистровало на Сервису под условима и на начин из ових Услова коришћења. Регистровани корисник може постављати и објављивати сопствени садржај, коментаре и оцене.

Саму регистрацију корисника, као и сав садржај који регистровани корисник поставља на Сервис, администратори Сервиса не модерирају, не модификују нити на било који начин суштински утичу на наведени садржај и регистровани корисник има искључиву одговорност и сноси све правне последице које из његовог садржаја на Сервису могу да проистекну. Администратори Сервиса задржавају право, али немају обавезу, да ради одржања квалитета услуге изврше лектуру, односно исправе правописне и граматичке корекције, које ни на који начин не утичу на садржај који корисник путем Сервиса поставља.

Регистровани корисник задржава сва ауторска и сродна права на садржају којег је аутор. Регистровани корисник гарантује да је власник односно корисник свих неопходних ауторских права на целокупном садржају, као и свим његовим појединим деловима, који поставља на Сервис. За свако евентуално кршење ауторског или сродног права, као и других права интелектуалне својине, одговара искључиво регистровани корисник који је садржај поставио.

Регистровани корисник може истовремено постављати различит садржај. Постављање садржаја на Сервис ни на који начин не ограничава регистрованог корисника да исти садржај постави или јавно саопшти на другом месту. Регистровани корисник може без било каквог образложења или обавештења, у било које доба, обрисати или изменити садржај који је поставио. Администратори Сервиса ће такав садржај обрисати или изменити истог момента, осим садржаја који се налази у резервним копијама које се системски генеришу и на чији садржај не могу да утичу.

Сваком поједином пријавом на Сервис, регистровани корисник добија приступ свом налогу на Сервису и могућност постављања садржаја. Регистровани корисник може да подеси свој налог и додели му или промени име.

Постављањем садржаја на Сервис, регистровани корисник безусловно и неопозиво овлашћује администраторе Сервиса да садржај пренесу неодређеном броју лица, као и да садржај уклоне без претходног или накнадног обавештења или образложења.

Регистровани корисник може без било каквог образложења или обавештења, у било које доба укинути свој статус регистрованог корисника брисањем свог корисничког налога.

Ауторско право

Администратори Сервиса имају искључиво ауторско право и права интелектуалне својине на Сервису, као и на свим појединим елементима који га чине, као што су: текст, визуелни и аудио елементи, визуелни идентитет, подаци и базе података, програмски код и други елементи сервиса, којих су аутори.

Неовлашћено коришћење било ког дела Сервиса, или Сервиса у целини, без изричите претходне дозволе у писаној форми издате од администратора Сервиса као носиоца искључивих ауторских права, сматраће се повредом ауторских права администратора Сервиса и подложно је покретању свих поступака у пуној законској мери.

Сервис може садржати и елементе на којима искључива ауторска, жиговна и друга права интелектуалне својине имају друга лица, као што су садржаји корисника Сервиса, садржај пословних партнера, оглашивача и слично. Друга лица имају искључиву одговорност за садржај на којем су носиоци тих права, без обзира на то што се такав садржај налази на Сервису.

Постављањем садржаја на Сервис, корисник је сагласан да исти постане видљив сваком посетиоцу Сервиса, под условима и на начин из ових Услова коришћења. Даље преношење садржаја других лица или дела садржаја са било ког дела Сервиса је дозвољено само уз обавезну изричиту претходну сагласностадминистратора Сервиса, уз напомену да је садржај преузет са Сервиса, уз назначење одговарајућег линка на којем се преузети садржај налази. Администартори Сервиса имају искључиву одговорност само за садржај на којем имају ауторска права.

Свако лице самостално сноси одговорност за садржај који је његово ауторско дело, односно за садржај који је самостално поставило и путем Сервиса учинило јавно доступно.

Завршне одредбе

Администратори Сервиса имају право да у свако доба измене или допуне ове Услове коришћења, тако што ће измене и допуне у пречишћеном тексту објавити на Интернет презентацији и послати емаил свим регистрованим корисницима, најмање осам дана пре дана почетка њихове примене.

Уколико већ регистровани корисник у наведеном року не да изричит одговор (кликом на линк за прихватање Услова коришћења), сматраће се да је сагласан са новим Условима коришћења. Уколико већ регистрован корисник изричито (кликом на линк за неприхватање Услова коришћења) не прихвати ове Услове коришћења, сматраће се да му је престао кориснички статус, да се гасе сва досадашња права и обавезе, те се уговорни однос прекида по претходним Условима коришћења. Ступањем нових корисничких услова на снагу, не дирају се стечена права корисника.

Ови Услови коришћења почињу да се примењују осам дана од дана њиховог објављивања на Интернет страници Сервиса.

Сваки одштампани примерак ових Корисничких услова производи пуно правно дејство на основу одредби Закона о електронском документу и не може му се оспорити пуноважност или доказна снага.

Београд, новембар 2019. Године