logo

Početna

O Nama

Oglasi

Poslodavci

Saveti

Aktuelnosti

Video

Test - karijerna sidra

Uslovi korišćenja

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem young-proffesionals.com servisa.
Pristupom i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa administratorima Servisa kao pružaocem usluge informacionog društva.
Na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.
Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima.
Administratori Servisa imaju pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku uklone sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Integritet servisa

Servis je namenjen Internet oglašavanju potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata.
Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.
Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga i kršenjem Uslova korišćenja.
Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti administratore Servisa ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
Administratori Servisa će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:
  • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
  • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Opis servisa

Servis je namenjen oglašavanju potreba za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata.
Servis omogućava korisnicima Internet pristup sadržaju koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Korisnici

Korisnicima usluga Servisa smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.
Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.
Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj, komentare i ocene.
Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, administratori Servisa ne moderiraju, ne modifikuju niti na bilo koji način suštinski utiču na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu. Administratori Servisa zadržavaju pravo, ali nemaju obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrše lekturu, odnosno isprave pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.
Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.
Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Administratori Servisa će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne mogu da utiču.
Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime.
Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje administratore Servisa da sadržaj prenesu neodređenom broju lica, kao i da sadržaj uklone bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.
Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika brisanjem svog korisničkog naloga.

Autorsko pravo

Administratori Servisa imaju isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih su autori.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od administratora Servisa kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava administratora Servisa i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu.
Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnostadministratora Servisa, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Administartori Servisa imaju isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem imaju autorska prava.
Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

Završne odredbe

Administratori Servisa imaju pravo da u svako doba izmene ili dopune ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati email svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.
Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Beograd, novembar 2019. godine